5 keinoa nopeuttaa ja tehostaa 3D-suunnittelua suunnittelutiimissä

Tässä artikkelissa käymme läpi viisi keinoa, joiden avulla 3D-suunnitteluprosessia on mahdollista nopeuttaa ja tehostaa suunnittelutiimin sisällä.

  1. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja niiden noudattaminen
  2. Suunniteltavan kokonaisuuden jakaminen pienempiin osakokonaisuuksiin
  3. Jatkuva tiedonjakaminen ja -vaihto
  4. Koordinointivastuun rajaaminen ja roolien jakaminen
  5. Tuotetiedonhallinta mukana 3D-mallinnusprosessissa

Ylläoleva lista ei ole kaiken kattava, mutta kun nämä kohdat ovat kunnossa suunnitteluprojektit sujuvat virtaviivaisemmin.

1. Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja niiden noudattaminen

3D-suunnitteluprojekteissa kannattaa suunnittelutiimin kanssa sopia heti alkuun yhteiset pelisäännöt, joita koko tiimi myös sitoutuu yhteisellä päätöksellä noudattamaan.

Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta mm. 3D-mallien käsittely eri suunnittelijoiden kesken olisi helpompaa ja 3D-aineisto olisi tasalaatuista. Sooloilua ja mm. ohjelmakikkailua pitäisi pyrkiä kaikin keinoin välttämään. Pelisääntöjen tulisi kattaa koko suunnitteluprosessi alusta loppuun, jotta jokaiselle suunnittelutiimin jäsenelle on selvää, missä vaiheessa projektia tapahtuu mitäkin ja mitkä ovat toimintatavat näissä eri vaiheissa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa suunnitteluprojektia kokonaisuutena eikä jokaisen suunnittelijan täydy silloin erikseen miettiä tai keksiä itse sääntöjä eri vaiheissa esim. tietojen tallentamiselle ja taltioinnin rakenteelle, 3D-mallien mallinnusjärjestykselle ja -menetelmille, 3D-mallien tuotetietojen käsittelylle ja nimeämiselle, tarvittavien dokumenttien laadinnalle ja käytettäville mitoitusmenetelmille yms.

Kun peruspelisäännöt on kerran saatu laadittua, ne soveltuvat noudatettavaksi eri suunnitteluprojekteissa edellyttäen, että suunnittelutiimi pysyy suht’samana. Pelisääntöjä kannattaa kehittää ja päivittää säännöllisesti isommin esim. kerran vuodessa tai kun suunnittelutiimiin liittyy mukaan uusia henkilöitä, jotta ne palvelevat yritystä ja suunnittelutiimiä parhaalla mahdollisella tavalla. Muutoin pelisäännöt ja suunnitteluprosessin toimivuus katsotaan läpi yhdessä suunnittelutiimin kanssa jokaisen suunnitteluprojektin jälkeen käytävässä palautekeskustelussa ja pelisääntöjä päivitetään yhteisesti sopien tarvittaessa. Näin toimien suunnitteluprosessin pelisäännöt hioutuvat ja suunnitteluprosessi nopeutuu jokaisen projektin myötä.

2. Suunniteltavan kokonaisuuden jakaminen pienempiin osakokonaisuuksiin

Isokin kokonaisuus on mahdollista hallita ja projekti viedä onnistuneesti läpi aikataulussaan, kunhan kokonaisuus jaetaan riittävän pieniin hallittavissa oleviin järkeviin aikataulutettuihin osakokonaisuuksiin. Samalla pystytään varmistamaan myös se, että eri suunnittelijat eivät työstä samaa suunnittelukohdetta ja tee päällekkäistä työtä vaan jokainen suunnittelutiimin jäsen vie projektia eteenpäin omalta osaltaan työstäen omaa osakokonaisuuttaan sovitussa aikataulussa.

3. Jatkuva tiedonjakaminen ja -vaihto

Tiedonjakamisen ja -vaihdon tärkeys on ensisijaisen tärkeää suunnittelutiimin eri jäsenten kesken. Mikäli suunnittelutiimi ei kykene kommunikoimaan ja keskustelemaan toistensa kanssa tai tietoa pantataan eri jäsenten kesken, se pahimmillaan voi vaarantaa koko suunnitteluprojektin onnistumisen. Kommunikointi ja se, että suunnittelutiimin jäsenet ovat säännöllisesti tekemisissä keskenään, on välttämätöntä ja oleellista suunnitteluprojektin onnistumisen kannalta. Vain jäsenten keskinäisen tiedonjakamisen kautta myös hiljainen tieto on mahdollista saada kaikkien suunnittelutiimissä toimivien jäsenten käyttöön.

4. Koordinointivastuun rajaaminen ja roolien jakaminen

Suunnittelutiimissä jokaisella tiimin jäsenellä pitäisi olla oma yhteisesti valittu rooli, jossa pyritään huomioimaan kyseisen henkilön huippuosaaminen. Suunnittelutiimissä ei välttämättä ole varsinaista johtajaa paitsi, jos tiimi on halunnut yhteisesti jollekin tiimin jäsenelle tällaisen roolin antaa. Sen sijaan suunnittelutiimistä täytyy valita yksi henkilö, joka ottaa koordinointivastuun projektista kokonaisuutena koskien 3D-malleja ja dokumentteja sekä niiden arkistointia. On tärkeää ymmärtää, että 3D-suunnittelukoordinaattori ei ole sama asia kuin suunnitteluprojektin projektipäällikkö. Tosin nämä roolit voivat olla yhden henkilön työtehtäviä molemmat.

Suunnittelutiimissä roolit ja vastuut voidaan jakaa projektikohtaisesti ja rooleja sekä vastuita kannattaa myös kierrättää, jotta suunnittelutiimin jäsenet ymmärtävät eri roolien merkityksen eri työtehtävien kannalta.

5.Tuotetiedonhallinta mukana 3D-mallinnusprosessissa

Kattavien tuotetietojen lisääminen 3D-malleihin jo mallintamisen yhteydessä nopeuttaa suunnitteluprosessia tuotantodokumentaation laatimisen vaiheessa. Lisäksi kun tuotetiedot kulkevat 3D-mallien mukana, niistä voidaan tarvittaessa nopeasti tuottaa myös muuta dataa mm. tuotannon tueksi.

Tällöin aineistoa ei tarvitse käydä, tuotantodokumentaation laatimisen yhteydessä, enää tuotetietojen osalta uudestaan läpi, jos tarvittavat tiedot on annettu jo mallintamisvaiheessa. Tämä toimintatapa tietenkin edellyttää, että suunnittelijoilla on tarvittavat tiedot käytettävissään 3D-mallintamisvaiheessa.


Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset apua tuotekehitykseen

Toivottavasti nämä keinot auttavat sinua tehostamaan ja nopeuttamaan 3D-suunnitteluprosessia omassa toiminnassasi. Mikäli sinulla on projekti, jossa tarvitset tuotekehitysasiantuntijaa, ota rohkeasti meihin yhteyttä!

Meidät tavoitat parhaiten sähköpostitse: info(at)edumo.fi. Selvitetään, kuinka voimme auttaa juuri Sinua!